مقالات

حرکات بازو و عضلات درگیر

 

به جمع آوری ایران ولیبال 

 کانال ما در تلگرام

 پیج ما در اینستاگرام

 

حرکات بازو و عضلات درگیر

فلکشن (خمشدن) : حرکت دست به جلو و بالا را خمشدن (فلکشن) گویند. چنانچه دامنه این حرکت از 180 بیشتر شود، حرکت را فرا خمشدن (هایپرفلکشن) می‌گویند.

اکستنشن (باز شدن): برگشت دست از حالت بازشدن (فلکشن) تا رسیدن به وضعیت مطالعه است. ادامه حرکت را هایپراکستشن می‌گویند.

آبداکشن ( دور شدن) : دورشدن دست از خط میانی بدن .چنانچه دور شدن بازو از 180 فراتر رود به فرا دورشدن (هایپر آبداکشن) موسوم است.

آداکشن ( نزدیک شدن) : برگشت از حرکت آبداکشن تا رسیدن به وضعیت مطالعه. چنانچه این حرکت در جهت حرکت قبلی ادامه یابد تا از وضعیت مطالعه عبور کند، حرکت را فرانزدیکشدن (هایپرآداکشن) می گویند.

آداکشن افقی ( نزدیک شدن) :   حرکت دست از حالت افقی و در کنار بدن به حالت افقی در جلوی بدن است. این حرکت را فلکشن افقی نیز می گویند.

آبداکشن افقی: برعکس حرکت فوق بدین معنی که دست از حالت فلکشن افقی به کنار بدن حرکت می‌کند.

چرخش داخلی:چرخش استخوان بازو حول محور عمودی به صورتی که سطح قدامی بازو به طرف داخل بدن متمایل گردد.

چرخش خارجی: چرخش استخوان بازو حول محور عمودی به صورتی که سطح قدامی بازو بطرف خارج متمایل گردد.

حرکت دورانی:حرکتی است مرکب از حرکات خمشدن، دورشدن، بازشدن، فرا بازشدن و نزدیک شدن.

عضلات تاکننده بازو

 فلکشن: حرکت تاشدن بازو در نتیجه انقباض عضلات سینه‌ای بزرگ (بخش ترقوه‌ای) عضله دو سر بازویی (سر کوتاه) و غرابی بازویی انجام می شود. عضلات دیگری شامل بخش قدامی دلتوئید و تحت کتفی به صورت کمکی و ضعیف در انجام این حرکت مؤثر است.

هایپرفلکشن: عضلات عملکننده در حرکت‌ هایپرفلکشن همان عضلاتی‌اند که در حرکت  فلکشن شرکت دارند. از آنجا که این حرکت همراه با چرخش خارجی بازو است،  در نتیجه عضلات تحت خاری و گرد کوچک نیز به فعالیت وا داشته می شوند.


عضله سینه‌ای بزرگ
در بخش قدامی و فوقانی تنه قرار دارد، بزرگترین عضله ناحیه سینه و پرکارترین عضله در انجام حرکات بازو می باشد.
این عضله شامل سه قسمت است:
سرثابت :قسمت اول، یک سوم داخلی استخوان ترقوه و قسمت دوم ،استخوان جناغ و قسمت سوم غضروف دنده‌ها

سر متحرک:  سطح خارجی و فوقانی بازو.
عملکرد: قسمت های فوقانی این عضله بیشتر در انجام حرکات خم‎شدن،خم‎شدن افقی، چرخش داخلی و آبداکشن شرکت دارد. قسمت های پایینی عضله در حرکات اکستنشن و آداکشن عمل می ‌کند.

 

عضله دو سر بازویی

درحرکات دو مفصل بازو و آرنج دخالت دارد. دارای دو سر ثابت است
سرثابت (سربلند) : لبه سطح مفصلی حفره دوری و
سرثابت (سر کوتاه) : زایده غرابی
سر متحرک : برجستگی زند زبرین

عملکرد: سر کوتاه عضله، حرکات خم‎شدن، نزدیک شدن و چرخش داخلی است و سر بلند عضله در حرکات دورشدن و چرخش خارجی دخالت دارد. این عضله باعث حرکات خم‎شدن و گردش به بیرون ساعد نیز می ‌گردد.

 

 

 

 

 

عضله غرابی

این عضله در بخش فوقانی و داخلی بازو قرار دارد.
سرثابت: زایده غرابی استخوان کتف
سر متحرک : سطح داخلی و میانی استخوان بازو
عملکرد:خم‎شدن و خم‎شدن افقی بازو، چرخش داخلی

 

 

 

 

 

عضلات بازکننده و دورکننده بازو

حرکات بازشدن و فرا بازشدن بازو به کمک عضلات پشتی بزرگ ،گرد بزرگ، سینه‌ای (بخش جناغی)، سر دراز عضله سه سر، تحت کتفی، دلتوئید (بخش خلفی) انجام می شود.

عضله پشتی بزرگ

از وسیع ترین عضلات بدن است، بخش عظیمی از ناحیه پشت را می پوشاند.
سرثابت: مهره‌های کمری، سطح خلفی ساکروم، تاج خاصره و سه دنده پایینی
سرمتحرک:‎سطح قدامی استخوان بازو
عملکرد: حرکات بازشدن و فرا بازشدن ، چرخش داخلی بازو، دورشدن افقی و نزدیک شدن

 

 

 

 

 

عضله گرد بزرگ
در ناحیه خلفی کتف قرار  دارد.
سرثابت:  یک سوم  لبه خارجی و تحتانی کتف
سر متحرک : سطح قدامی و فوقانی استخوان بازو

عملکرد : حرکات بازشدن، نزدیک‎شدن و چرخش داخلی

 

 

عضله سینه‌ای بزرگ (بخش جناغی) بخش جناغی این عضله زمانی که دست بالای سر است و یا در باز شدن بازو از حالت فرا خم شده دخالت دارد، اما وقتی دست از راستای افقی بدن پایین می آید، تأثیری در انجام حرکت ندارد.

 

عضله سه سر بازویی (سر دراز)
در حرکات دو مفصل بازو و آرنج مؤثر است. مؤثرترین عمل عضله در حرکت اکستنشن آرنج است،لذا در مطلب مربوط به آرنج توضیح داده خواهد شد. سر دراز این عضله در حرکت بازشدن بازو دخالت دارد.

عضله تحت کتفی
عضله ای مثلثی شکل است که در زیر استخوان ، سطح قدامی قرار گرفته است.

سر ثابت:تمامی حفره کتفی

سر متحرک:برجستگی کوچک استخوان بازو

عملکرد: چرخش داخلی استخوان بازو ، این عضله با دو عضله تحت خاری وگرد کوچک به عضله دلتوئید در حرکت های آبداکشن و فلکشن کمک می کند.

 

عضله دلتوئید
بخش خلفی دلتوئید در حرکت بازشدن و خصوصاً هایپراکستنشن مؤثر است.

عضلات دورکننده (آبداکشن) بازو

عضلات دلتوئید، فوق خاری، دو سر بازویی (سر دراز) عامل حرکت آبداکشن بازویند. عضله دلتوئید در انجام این حرکت اصلی ترین نقش را عهده‌دار است.

 

دلتوئید ( دالی )
در ناحیه فوقانی شانه است و روی مفصل بازو را پوشش می دهد.
سرثابت: یک سوم قسمت خارجی ترقوه، خار کتف و بالای زایده آخرومی
سر متحرک : برجستگی دالی  در سطح خارجی و فوقانی بازو
عملکرد: بازو را حول سه محور حرکت می دهد.آبداکشن ، حرکت دورشدن افقی، نزدیک‎شدن افقی، بازشدن، خم‎شدن و چرخش بازو

 

عضله فوق خاری
در قسمت بالای شانه و روی خار کتف قرار دارد.
سرثابت: حفره فوق خاری
سر متحرک: بالای برجستگی بزرگ استخوان بازو
عملکرد: آبداکشن، چرخش خارجی بازو  و در حرکات پرتابی نقش مهمی به عهده دارد.

 

عضله دو سر بازویی (سر دراز)
سر دراز این عضله از سطح خارجی استخوان بازو عبور می کند، و در حرکت آبداکشن مؤثر است.

 

 

عضلاتی که در حرکت نزدیک شدن بازو درگیرند

‎عضلات پشتی بزرگ، سینه‌ای بزرگ، گرد بزرگ، سه سر بازویی (سر دراز)، تحت کتفی و سر کوتاه دو سر بازویی و غرابی، عضلاتی هستند که باعث حرکت آداکشن بازو میگردند.

 

چرخش دهنده داخلی بازو ‎ عضلات

در چرخش داخلی بازو عضلات تحت کتفی، پشتی بزرگ و گرد بزرگ نقش اصلی را به عهده دارند. عضلات دیگری شامل بخش قدامی عضله دلتوئید و سینه‌ای بزرگ (بخش جناغی) در انجام این حرکت مؤثرند. عضله غرابی و بازویی نیز، چنانچه حرکت از چرخش خارجی انجام شود، به‎کار می ‌رود.

 

عضله تحت کتفی
از عضلات عمقی بدن است ، در سطح داخلی کتف قرار دارد.
سرثابت: سطح حفره تحت کتفی
سر متحرک : برجستگی کوچک بازو
عملکرد: چرخش داخلی بازو، درحرکات نزدیک ‎شدن، خم‎شدن و بازشدن نیز به صورت ضعیف دخالت دارد.

 

عضلات چرخش دهنده خارجی بازو

چرخش خارجی بازو به کمک عضلات تحت خاری، گرد کوچک،  دلتوئید (بخش خلفی) و فوق خاری انجام می شود. دو عضله تحت خاری و گرد کوچک نقش اصلی را در انجام این عمل به عهده دارند .

 

عضله تحت خاری ـ گرد کوچک
عملکرد و موقعیت این دو عضله یکسان است.
سرثابت: سطح خلفی و زیر خار کتف نزدیک لبه داخلی
سر متحرک : برجستگی بزرگ بازو
عملکرد: چرخش خارجی ، دورشدن افقی وبازشدن. این دو عضله زمانی می توانند در بازو عامل حرکت باشند که عضلات ذوزنقه و متوازی الاضلاع، قبلاً کتف را ثابت کرده باشند.

 

 

عضلات مؤثر در حرکت نزدیک‎ شدن افقی بازو

حرکت آداکشن افقی را گروهی از عضلات، که در ناحیه قدامی مفصل شانه‌ و سینه قرار دارند، انجام می دهند که عبارت‎اند از: سینه‌ای بزرگ (بخش جناغی) تحت کتفی، دلتوئید (بخش قدامی) و دو سر بازویی (سر کوتاه).

وقتی حرکت نزدیک ‎شدن افقی در بازو انجام می ‌شود، استخوان کتف از خط میانی بدن دور می ‌شود. در این حرکت (دورشدن کتف) نیز عضلات دندانه‌ای و سینه‌ای دخالت دارند.

عضلات دور کننده افقی بازو
دور کردن افقی بازو به کمک عضله سه سر بازویی (سر دراز) و گروهی از عضلات ناحیه خلفی کمربند شانه‌ای، شامل تحت خاری، گرد کوچک و دلتوئید (بخش خلفی) انجام می‌گیرد. چون در انجام این حرکت کتف نیز به خط میانی بدن نزدیک می ‌شود، عضلات متوازی ‌الاضلاع و ذوزنقه (4و3و2) نیز درگیر عمل می ‌شوند.

حرکت دورانی بازو
حرکت دورانی مجموعه‌ای از حرکات خم‎شدن، دورشدن، بازشدن، فرا بازشدن و نزدیک شدن است. عضلات مؤثر در این حرکت همان گروه عضلاتی‌اند که در حرکات تشکیل‎دهنده حرکت دورانی بازو دخالت دارند.

 

حرکات بازو و عضلات درگیر  حرکات بازو و عضلات درگیر  حرکات بازو و عضلات درگیر  حرکات بازو و عضلات درگیر  حرکات بازو و عضلات درگیر   

‫0/5 (0 امتیاز )
بازگشت به لیست

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *